Tropical Sun Tours

Podróże jakich oczekujesz

REGULAMIN. DOMINIKANA - wycieczki fakultatywne i atrakcje. REZERWACJA ONLINE | Tropical Sun Tours

REGULAMIN. DOMINIKANA - wycieczki fakultatywne i atrakcje. REZERWACJA ONLINE | Tropical Sun Tours

 

Obowiązujący od dnia 10.04.2019 r.

Serwis internetowy o adresie www.tropicalsun.pl/wycieczki-fakultatywne, prowadzony jest przez spółkę Tropical Sun Tours Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-129, przy ulicy Misjonarzy Oblatów 20a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000459694; NIP: 9542742725; adres email: biuro@tropicalsun.pl

§ 1. Znaczenie wyrażeń użytych w Regulaminie

Znaczenie wyrażeń użytych w Regulaminie jest następujące:

 1. Usługa – usługi turystyczne realizowane na terenie Republiki Dominikany, w tym wycieczki fakultatywne, sesje fotograficzne, transfery lokalne i śluby, szczegółowo opisane na stronie www.tropicalsun.pl/wycieczki-fakultatywne
 2. Zakup Usług – rezerwacja Usług i ich opłacenie przez Klienta. Na jego podstawie dokonuje się rezerwacji terminów wykonania poszczególnych Usług.
 3. Klient - oznacza osobę fizyczną lub prawną , która za pośrednictwem Tropical Sun dokonuje Zakupu Usług.
 4. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która będzie korzystała z Usługi. Klient może, ale nie musi być Uczestnikiem.

§ 2. Zakres Usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Zakupu Usług dokonywanych za pośrednictwem Tropical Sun Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zwanym dalej Tropical Sun oraz realizacji Usług wykonywanych przez Tropical Sun Tours TST S.R.L z siedzibą w Bavaro, Republika Dominikany.
 2. Zakres i ceny Usług są szczegółowo opisane na stronie biura Tropical Sun: www.tropicalsun.pl/wycieczki-fakultatywne .
 3. Warunkiem dokonania Zakupu Usług jest akceptacja przez Klienta zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient dokonując akceptacji Regulaminu dokonuje jej w imieniu własnym i/lub Uczestników w imieniu których dokonuje Zakupu Usług. Po dokonaniu Zakupu Usług, Klient jest zobowiązany do przekazania Uczestnikom wszelkich informacji dotyczących Usługi i dokonania wszystkich płatności za zarezerwowane Usługi.

§ 3. Zakup Usług

 1. Zakupu Usług dokonuje się na podstawie przekazanego do Tropical Sun wypełnionego formularza, akceptacji Regulaminu oraz dokonania płatności. Zakup Usługi jest równoznaczny z udzieleniem Tropical Sun pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami i danymi w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi.
 2. Przed dokonaniem Zakupu Usług, Klient powinien szczegółowo zapoznać się z zakresem poszczególnych Usług znajdującym się pod adresem www.tropicalsun.pl/wycieczki-fakultatywne .
 3. Klient podczas Zakupu Usług zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz prawdziwych danych. Za podanie błędnych i/lub nieprawdziwych danych Tropical Sun nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Po dokonaniu Zakupu Usług, Klient do 2 dni roboczych od daty Zakupu Usług, otrzyma na wskazany adres e-mail Voucher potwierdzający Zakup Usług.
 5. W przypadku dokonania Zakupu Usług i opłacenia ich w formie Przedpłaty (szczegółowo opisanej w § 7 punkt 4a), Klient zobowiązany będzie do dopłaty pozostałej części kwoty w sposób opisany w § 7 punkt 5, do maksymalnie 2 dni roboczych poprzedzających datę wykonania Usługi lub w gotówce bezpośrednio do reprezentanta Tropical Sun Tours TST S.R.L. w Dominikanie, przed rozpoczęciem pierwszej z zarezerwowanych Usług.

§ 4. Wykonanie Usług

 1. 1. Za realizację Usług na terenie Republiki Dominikany odpowiedzialne jest Tropical Sun Tours TST SRL z siedzibą przy Avenida Alemania, Plaza Arenal Caribe local 5, Bavaro - Punta Cana, Republica Dominicana, które jest licencjonowanym organizatorem turystycznym zarejestrowanym na terenie Republiki Dominikany.
 2. Tropical Sun z siedzibą w Katowicach, na terenie Polski, jest jedynym przedstawicielem firmy Tropical Sun Tours TST SRL z siedzibą w Bavaro.
 3. Tropical Sun Tours TST SRL jest bezpośrednim organizatorem następujących Usług na terenie Dominikany: — wycieczek fakultatywnych, tj.: „Saona Luxury VIP z Altos de Chavon”; „Saona All Inclusive z Altos de Chavon”; „Saona Private VIP”; „Saona Adventure VIP z Mano Juan”; „Vida Dominikana”; „Adventure Dominicana + Playa Macao”; „Samana Premium, Park Los Haitises, wodospad El Limon i wyspa Bacardi”; „Samana All Iclusive – park Los Haitises i El Limon”; „Sama z wodospadem El Limon z przelotem”; „Santo Domingo Premium + Tres Ojos”; „Wieloryby w zatoce Samana” ; „Huśtawki na Górze Czarownic i magiczna plaża Limon” oraz, — organizacji ślubów cywilnych i symbolicznych, — transferów klientów, — sesji fotograficznych. 
 4. Tropical Sun Tours SRL jest odpowiedzialne za realizację następujących Usług, których nie jest bezpośrednim organizatorem: - wycieczek fakultatywnych tj.: „Dolphin Explorer - pływanie z delfinami”; „Helikopter - loty widokowe”; „La Hacienda”; „Manati Park”; „Jaskinie Fun – Fun”; „Quady”, „Buggies Adventure”, „Terracross”; „Canopy Adventure Zip Line”; „Wędkowanie pełnomorskie”; „Coco Bongo all inclusive”; „Scape Park (m.in. Hoyo Azul, Zip Line, Playa Juanillo)”; „Lot balonem”; „Party Bus”; „Nurkowanie na Dominikanie! Wyspa Catalina”; „Wyspa Catalina po Polsku! + snurkowanie”
 5. Klient ma możliwość bez dodatkowych kosztów przełożyć wykupioną Usługę, pod warunkiem poinformowania Tropical Sun lub Tropical Sun Tours TST SRL o takiej potrzebie najpóźniej na 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Możliwość dokonania takiej zmiany jest uzależniona od dostępności miejsc w interesującym Klienta terminie. Prośbę o zmianę terminu należy wysyłać na adres dominikana@tropicalsun.pl .
 6. Klient ma prawo zrezygnować z Usługi pod warunkiem zgłoszenia takiej chęci nie później niż na 24 godziny przed godziną zbiórki. Rezygnację należy przesłać na adres mailowy dominikana@tropicalsun.pl. W przypadku w pełni opłaconej Usługi, zgłoszenie rezygnacji w wyznaczonym terminie uprawnia do zwrotu 50% ceny Usługi.
 7. W przypadku rezygnacji, Przedpłata za Usługę nie podlega zwrotowi.

§ 5. Termin realizacji Usług

 1. Klient dokonujący Zamówienia Usług, powinien wskazać preferowany termin realizacji Usługi.
 2. Jeżeli Klient nie wskaże terminu, Tropical Sun po uprzedniej konsultacji z Tropical Sun Tours TST SRL sam przydzieli termin wykonania Usługi, uwzględniając przy tym podane przez Klienta daty pobytu, dostępność wolnych miejsc i optymalne rozłożenie terminów wykonywanych Usług.
 3. O planowanych datach i godzinach rozpoczęcia Zakupionych Usług, Klient zostanie poinformowany na przesłanym na wskazany adres e-mail Voucherze potwierdzającym Zakup Usług.
 4. Tropical Sun Tours TST zastrzega sobie możliwość przełożenia lub odwołania określonej Usługi.
 5. Jeżeli Klient w związku z przełożeniem daty wykonania Usługi nie weźmie w niej udziału, to Tropical Sun zobowiązany będzie do zwrotu kwoty zapłaconej z tytułu danej Usługi.
 6. Wymienione godziny zbiórek i powrotów dotyczące poszczególnych Usług są szacowane i mogą się zmienić w zależności od: natężenia ruchu, warunków pogodowych oraz innych zdarzeń losowych. O wszelkich zmianach Uczestnicy są informowani na bieżąco na podane podczas Zakupu Usług dane kontaktowe.

§ 6. Odpowiedzialność Tropical Sun

 1. Tropical Sun nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Usługi oraz za szkody powstałe w wyniku dostarczenia przez Klienta błędnych i/lub nieprawdziwych informacji, mających wpływ na Zakup Usług i ich realizację, w tym:
 • a) Dokonania Zakupu niezgodnego z rejonem w którym przebywa Uczestnik
 • b) Braku możliwości kontaktu z Klientem przed wyjazdem oraz podczas pobytu w Dominikanie (poprzez np. podanie błędnego numeru telefonu kontaktowego, wyłączenie telefonu kontaktowego lub nie odczytywanie wiadomości komunikacyjnych w dniu poprzedzającym realizację zarezerwowanych Usług). Klient zobowiązany jest do zapewnienia warunków umożliwiających bezproblemowy kontakt z nim ze strony Tropical Sun czy Tropical Sun Tours TST S.R.L. w dniu poprzedzającym realizacje Usługi oraz w dniu realizacji Usługi.
 1. Ze względu na specyficzne uwarunkowania realizacji Usług takie jak, środki transportu czy odwiedzane miejsca, w przypadku osób, które na czas realizacji Usługi będą chciały zabrać ze sobą wózki dla dzieci, Klient przed dokonaniem Zakupu zobowiązany jest do uzyskania informacji czy istnieje taka możliwość, a także powinien uzyskać uprzednią zgodę Tropical Sun. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, Klient przed dokonaniem Zakupu zobowiązany jest do uzyskania informacji i zgody Tropical Sun na możliwość skorzystania z Usługi.
 2. W przypadkach, gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. nie stawienie się o określonej godzinie w miejscu zbiórki lub pojawienie się podczas zbiórki pod silnym wpływem alkoholu lub środków odurzających) nie dojdzie do realizacji Usługi, płatność za Usługę nie podlega zwrotowi. W przypadkach, gdy w trakcie trwania Usługi, Uczestnik znajdzie się pod silnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Tropical Sun Tours TST SRL nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia będące konsekwencją działań wykonywanych pod wpływem tych środków. Tropical Sun Tours TST SRL może również przerwać świadczenie Usługi jeżeli zachowanie Uczestnika, w sposób istotny ma wpływ na jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo i komfort pozostałych Uczestników Usługi.
 3. Tropical Sun oraz Tropical Sun Tours TST SRL są zwolnione z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia sił wyższych, mających wpływ na realizacje Usługi.
 4. Z przyczyn niezależnych od Tropical Sun Tours TST SRL, o których mowa w punkcie 4, punkty programu wycieczek fakultatywnych mogą ulec zmianie.

§ 7. Cennik i sposoby płatności

 1. Cennik poszczególnych Usług realizowanych na terenie Republiki Dominikany jest dostępny na stronie internetowej biura Tropical Sun pod adresem www.tropicalsun.pl/wycieczki-fakultatywne
 2. Ceny podane na w/w stronie dotyczą osób dorosłych oraz oddzielnie dzieci w wieku poniżej 12 roku życia. Dzieci poniżej 2 lat liczone są bezpłatnie. Niektóre z oferowanych Usług są dozwolone jedynie od wyznaczonego wieku lub wzrostu Uczestnika.
 3. Ceny mogą podlegać zmianom w zależności od prowadzonych akcji promocyjnych, przy czym dla Klienta wiążąca jest cena obowiązująca w momencie dokonywania Zakupu Usług.
 4. Sposób oraz termin płatności jest uzgadniany indywidualnie z Klientem. Płatności można dokonać w formie:
 • a) Przedpłaty - opłaty rezerwacyjnej, która stanowi część ceny Usługi i jest zaliczana na poczet pełnej opłaty podanej w ofercie. Przedpłata jest kwotą bezzwrotną.
 • b) Całości – opłaty pełnej kwoty Zakupu Usługi.
 1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
 • a) przy użyciu karty płatniczej w siedzibie Tropical Sun,
 • b) na podstawie zlecenia obciążenia karty,
 • c) po wcześniejszym uzgodnieniu przelewem na konto Tropical Sun o numerze PL 81 2490 0005 0000 4530 1056 3476 (Alior Bank S.A.) tytułem podanym przez przedstawiciela Tropical Sun,
 • d) za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności realizowanego przez system Payeezy.


§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług, za których realizację odpowiedzialne jest Tropical Sun Tours TST SRL należy kierować pisemnie na adres dominikana@tropicalsun.pl lub składać bezpośrednio w biurze Tropical Sun Tours TST SRL w miejscowości Bavaro.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu: a) zawarcia i wykonania umowy o usługę pośrednictwa wizowego, o której mowa w § 1 - na podstawie art. 6 ust.1b) RODO, b) marketingu - w przypadku, jeśli taka zgoda została wyrażona - na podstawie art. 6 ust.1a) RODO, c) załatwienia ewentualnej reklamacji dotyczącej zawartej umowy o usługę - na podstawie art. 6 ust. b RODO, d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO; interesem tym jest ewentualna dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 4. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie.
 5. Dane Klienta będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane (pracownikom administratora), podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie.
 6. Okres przechowywania danych nie będzie dłuższy niż: dla danych przetwarzanych w celu marketingu – do czasu wycofania zgody, dla danych przetwarzanych w celu wykonania umowy, a także dla danych przetwarzanych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - 11 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się realizacja umowy,
 7. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta - wobec przetwarzania jego danych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A lub pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@tropicalsun.pl. Komunikacja z osobami, których dane dotyczą prowadzona jest bez zbędnej zwłoki. Udzielenie żądanej informacji nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym administrator danych poinformuje pocztą tradycyjną lub elektronicznie.
 9. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
 • a) pobrać opłatę według reguł zawartych w art. 12 ust. 5a RODO, albo
 • b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Administrator danych może także, według reguł zawartych w art. 15 ust. 3 RODO, pobrać opłatę za dostarczenie kolejnych kopii danych podlegających przetwarzaniu.
   
Tropical Sun Tours
,
+
-

+
-

* pola obowiązkowe

Kod bezpieczeństwa Odśwież
Nurkowanie z Tropical Sun