Tropical Sun Tours

Podróże jakich oczekujesz

INFORMACJE - RODO

INFORMACJE - RODO

 

 

 
Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
w spółce Tropical Sun Tours Spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: 
- zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, 
- ograniczenia celu, 
- minimalizacji danych, 
- prawidłowości, 
- ograniczenia przechowywania ,
- integralności i poufności.
Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej spółce.

 

 
Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników
 

Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
• dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
• ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Szanowni Państwo,
Prosimy o umieszczenie w składanej aplikacji (podaniu) o pracę klauzuli o następującej treści:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A, moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (podaniu) o pracę i życiorysie (cv) w celu prowadzenia bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników. 

□ Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:
• administratorem moich danych osobowych jest Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
• dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
• mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
Brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane przez Państwa materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji

 

 

 
Informacja dla Respondentów
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które nadesłały do spółki Tropical Sun Tours Spółka z o.o. korespondencję papierową 

 

Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,
• celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania,  a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 

 
Informacja dla Klientów
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy Tropical Sun Tours Spółka z o.o. produkty lub usługi

 

Jeśli nabywca towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, albo przedstawienie – na Pani/Pana życzenie – informacji przed zawarciem umowy, a także obsługa reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

 

 

 
Informacja dla Dostawców
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Tropical Sun Tours sp. z o.o. produkty lub usługi

 

Jeśli sprzedający firmie Tropical Sun Tours Spółka z o.o. towar lub usługi jest osobą fizyczną, to Tropical Sun Tours sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

 

 

 
Informacja dla uczestników imprez turystycznych 
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, uczestniczące w imprezach turystycznych organizowanych przez Tropical Sun Tours Spółka z o.o.  

 

Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w imprezie turystycznej (umowa o świadczenie usług turystycznych), a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
• Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane (pracownikom administratora), podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe, niezbędne do wykonania umowy lub do prawidłowego funkcjonowania administratora danych, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji, partnerom współpracującym z administratorem, dostarczającym poszczególne usługi składające się na imprezę turystyczną, takim jak: hotele, przewoźnicy i firmy transportowe, w tym linie lotnicze, piloci, przewodnicy, lokalni kontrahenci zapewniający organizację czasu lub zwiedzanie w miejscu imprezy lub pobytu, elektroniczne systemy rezerwacji, za pomocą których rezerwowane są poszczególne usługi, etc.,
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przez administratora danych przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie nie stosuje się przepisów europejskich, co wiąże się z tym, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca; w odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie wydała pozytywnej rekomendacji, co do poziomu bezpieczeństwa danych osobowych,
• przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego jest niezbędne w celu wykonania umowy, zaś podstawą prawną przekazania danych do państwa trzeciego jest art. 49 ust. 1 b) lub c) RODO - przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną,
• okres przechowywania danych osobowych nie będzie dłuższy niż 11 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się realizacja umowy,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 

 
Informacja dla zamawiających Kartę turysty Republiki Kuby  
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, zamawiające Kartę turysty Republiki Kuby  

 

Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest usługa pośrednictwa wizowego przy uzyskaniu Karty turysty Republiki Kuby, załatwienie ewentualnej reklamacji dotyczącej zawartej umowy o usługę, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane (pracownikom administratora), podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• okres przechowywania danych nie będzie dłuższy niż
11 lat od zakończenia roku, w którym zakończyła się realizacja umowy, ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 

 
Informacja dla osób korzystających z rezerwacji miejsc (np.: w hotelu lub transferze lotniskowym lub przelocie lub wycieczce fakultatywnej lub innej) organizowanej przez Tropical Sun Tours Spółka z o.o.

 

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby korzystające z rezerwacji miejsc (np.: w hotelu lub transferze lotniskowym lub przelocie lub wycieczce fakultatywnej lub innej) organizowanej przez Tropical Sun Tours Spółka z o.o.

Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Tropical Sun Tours Spółka z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od naszego klienta - podmiotu, który zlecił administratorowi dokonanie rezerwacji miejsc,
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest zorganizowanie przez administratora rezerwacji miejsc, zgodnie ze zleceniem klienta, który ujawnia dane osoby,
• kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, data urodzenia
• celem przetwarzania imienia i nazwiska jest zorganizowanie przez administratora rezerwacji miejsc, zgodnie ze zleceniem klienta ujawniającego dane osoby, zaś celem przetwarzania daty urodzenia jest ewentualne skorzystanie ze zniżki ceny dla określonych grup wiekowych,
• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe, podmiotowi, w którym dokonana zostanie rezerwacja miejsc (hotelowi, liniom lotniczym, organizatorowi transferu lotniskowego, organizatorowi wycieczki fakultatywnej, itp),
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przez administratora danych przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie nie stosuje się przepisów europejskich, co wiąże się z tym, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca; w odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie wydała pozytywnej rekomendacji, co do poziomu bezpieczeństwa danych osobowych,
• podstawą prawną przekazania danych do państwa trzeciego jest art. 49 ust. 1 c) RODO - przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną,
• dane będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej, niż jeden rok ponad okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 

 
Informacja dla osób które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu
Tropical Sun Tours Spółka z o.o. informuje że – w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”:
• administratorem moich danych osobowych jest Tropical Sun Tours sp. z o.o. z siedzibą 40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów MN 20A,
• podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust.1a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
• moje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu,
• zgodę na przetwarzanie danych mogę wycofać w dowolnym momencie,
• moje dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane (pracownikom administratora), podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
• dane będą przetwarzane przez czas nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody,
• mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Tropical Sun Tours
,
+
-

+
-

* pola obowiązkowe

Kod bezpieczeństwa Odśwież
Nurkowanie z Tropical Sun